Toro 51566 Quiet Blower Vac Operators Manual, 2001 – Swedish

32
Belangrijke veilig-
heidsinstructies
Bij werken met elektrische apparaten altijd de
normale veiligheidsmaatregelen nemen, met inbegrip
van de volgende:
Het apparaat niet gebruiken als het snoer of de
stekker beschadigd is. Als het apparaat niet naar
behoren werkt, gevallen of beschadigd is, buiten
gebleven of in het water gevallen is, dient het naar
een erkende dealer te worden gebracht.
Niet aan het snoer dragen of trekken, het snoer als
handgreep gebruiken, een deur met het snoer
ertussen sluiten, of het snoer om scherpe kanten of
hoeken heen trekken. Snoer uit de buurt van hete
oppervlakken houden.
Lees alle instructies alvorens
dit apparaat te gebruiken
De stekker niet aan het snoer uit het stopcontact
trekken. Altijd de stekker vastpakken, niet het snoer.
Waarschuwing
—Om het risico van brand,
De stekker of het apparaat niet met natte handen
vastpakken.
elektrische schokken of letsel te verminderen, dient u
de volgende veiligheidsinstructies op te volgen.
Geen voorwerpen in openingen steken. Niet
gebruiken als een opening geblokkeerd is; houd
openingen vrij van stof, pluis, haar en alles dat de
luchtstroom kan belemmeren.
Om maximale veiligheid en de beste prestaties te
verzekeren en het apparaat te leren kennen, is het
uitermate belangrijk dat u en anderen  die het
apparaat gaan gebruiken de inhoud van deze
handleiding gelezen en begrepen hebben alvorens
het apparaat te gebruiken. Let met name op het
Zet alle bedieningsorganen uit alvorens
verstoppingen te verwijderen.
Wees extra voorzichtig bij het werken op trappen.
veiligheidssymbool
, wat betekent VOORZICHTIG,
WAARSCHUWING of GEVAAR—“instructie
betreffende persoonlijke veiligheid”. Lees die
instructie en zorg dat u die begrijpt, want het gaat om
veiligheid. Door een aanwijzing niet  op te volgen
kunnen persoonlijk letsel en risico  van brand of
elektrische schokken ontstaan.
Geen brandbare of licht ontvlambare vloeistoffen
zoals benzine opzuigen, of het apparaat gebruiken
waar dergelijke stoffen aanwezig kunnen zijn.
Dit apparaat is uitgerust met dubbele isolatie. Gebruik
uitsluitend originele onderdelen voor vervanging. Zie
de instructies voor onderhoud van dubbelgeïsoleerde
apparaten.
Laat het apparaat niet met aangesloten stekker
achter. Trek de stekker uit het stopcontact als u het
apparaat niet gebruikt en vóór onderhoudswerkzaam-
heden.
Nooit voorwerpen opzuigen die branden of smeulen,
zoals sigaretten, lucifers of gloeiende as.
Niet gebruiken zonder dat de opvangzak of het juiste
hulpstuk gemonteerd is.
Laat het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Niet
in de buurt van kinderen gebruiken. Het apparaat
nooit door kinderen laten gebruiken.
Geluidsdruk
Uitsluitend gebruiken zoals in deze handleiding
beschreven. Uitsluitend door de fabrikant aanbevolen
hulpstukken gebruiken.
Dit apparaat produceert een geluidsdruk aan het oor
van de bestuurder van 95 dB(A), op basis van
metingen van identieke machines volgens
Richtlijn 81/1051/EEG.
Draag geschikte kleding. Geen loshangende
kleding of sieraden dragen. Lang haar opsteken.
Let op de positie van de blazer en de luchttoevoer-
openingen tijdens het gebruik. Losse kleding,
sieraden en lang haar kunnen in de inlaten worden
gezogen (zie de volgende figuur), hetgeen letsel kan
veroorzaken. Draag altijd stevig schoeisel, een lange
broek en veiligheidsbril.
Geluidsvolume
Dit apparaat produceert een geluidsvolume van
110
LwA, op basis van metingen van identieke
machines volgens Richtlijn 79/113/EEG.
Trillingsniveau
Dit apparaat heeft een maximum
trillingsniveau van 2,5 m/s  , op basis van metingen
van identieke machines volgens EN 1033.
@
hand-arm
Deze instructies bewaren
m-4604
Printed in USA
E
The Toro Company
All Rights Reserved.
3323–607
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51566
Model Year2001
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 40 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number210000001 - 210999999
Product NameQuiet Blower Vac
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Discharge290 km/h
Engine Motor Size6.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website