Toro 51552 Super 325 Blower/Vac Operators Manual – Czech, 2007

Form No. 3353-770 Rev A
Super325Blower/Vac
Císloˇ   modelu51552—Sériovéˇcíslo250000001avyšší
Uživatelská pˇríruˇcka
DULEŽITÉ˚
ˇ
BEZPECNOSTNÍ
POKYNY
Obrázek1
Stroj s poškozeným napájecím kabelem  nebo zástrčkou
nepoužívejte. Pokud stroj nefunguje správně nebo pokud spadl na
zem, je poškozen, zůstal na nechráněném místě či spadl do vody,
nechte jej opravit u prodejce.
Při používání elektrického spotřebiče se vždy musí dodržovat
základní bezpečnostní opatření včetně následujících:
PRˇEDPOUŽITÍMTOHOTOSPOTˇREBIˇCESI
PRECTETEˇ ˇ ˇ  VŠECHNYPOKYNY.
Za napájecí kabel netahejte, nedotýkejte se jej při práci, nepřivírejte
do dveří ani jej neohýbejte kolem ostrých hran a rohů. Kabel
udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých ploch.
VAROVÁNÍ
—Aby se snížilo riziko vzniku
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, řiďte se
těmito bezpečnostními pokyny.
Při odpojování stroje od napětí netahejte za kabel. Uchopte a
vytáhněte zástrčku.
Stroje ani zástrčky se nedotýkejte mokrýma rukama.
Pro zajištění maximální bezpečnosti, optimální funkce a pro
dostatečné seznámení se strojem, je nezbytné, aby si obsluha
před uvedením stroje do provozu přečetla tento  návod a
porozuměla jeho obsahu. Zvláštní pozornost věnujte varovnému
bezpečnostnímu symbolu     , který je použit ve významu
VAROVÁNÍ, VÝSTRAHA nebo NEBEZPEČÍ – jako „pokyn
pro osobní bezpečnost“.  Přečtěte si pokyny tak, abyste jim
rozuměli. Zvýšíte tím bezpečnost používání stroje. Nedodržení
těchto pokynů může mít za následek poranění, vznik požáru
nebo úraz elektrickým proudem.
Do otvorů stroje nezasunujte žádné předměty. Je-li jakýkoliv otvor
stroje ucpaný, nepoužívejte jej; pravidelně odstraňujte prach, vlasy
a jakékoliv jiné překážky proudění vzduchu.
Před odpojením od zdroje napětí vypněte všechny ovládací prvky.
Při čištění schodů buďte mimořádně opatrní.
Stroj nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin,
jako je například benzín. Nepoužívejte jej ani v místech, kde tyto
látky mohou být přítomny.
Stroj připojený k napětí nenechávejte bez dozoru.  Pokud jej
nepoužíváte nebo pokud chcete provést údržbu, odpojte jej od
zdroje napětí.
Toto elektrické zařízení je chráněno dvojitou izolací. Používejte
pouze identické náhradní díly. Viz pokyny pro opravy elektrických
zařízení s dvojitou izolací.  Nevysávejte hořící ani kouřící
předměty, jako například cigarety, zápalky nebo popel.
VÝSTRAHA – Abyste omezili nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, nepoužívejte stroj, stojíte-li na vlhkém podkladu.
Chraňte jej před deštěm. Skladujte jej v uzavřených prostorách.
Stroj nepoužívejte bez pytle na nečistoty či ostatního příslušenství.
Tento stroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
Nedovolte, aby byl stroj používán jako hračka. Nepoužívejte jej
v blízkosti dětí. Nedovolte, aby stroj používaly děti.
Akustickýtlak
Používejte jej pouze podle pokynů uvedených  v návodu.
Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
Maximální úroveň akustického tlaku u tohoto zařízení činí v
blízkosti ucha obsluhy 94 dBA, jak bylo vypočteno z měření
provedených na shodných strojích podle směrnice 98/37/ES.
Pracujte ve vhodném oblečení. Dbejte, aby se vlasy, volné
části oděvu, prsty a jiné části těla nedostaly do blízkosti otvorů
a pohyblivých částí stroje. Při práci pozorně  sledujte polohu
dmychadla a otvorů sání vzduchu. Mohlo by dojít k nasátí volných
částí oděvů, šperků a vlasů do těchto otvorů (viz obr. níže) a
následnému zranění. Pracujte vždy v pevné  obuvi, dlouhých
kalhotách a v ochranných brýlích nebo se štítem.
Akustickývýkon
Zaručená úroveň akustického výkonu u tohoto zařízení činí
101
dBA, jak bylo vypočteno z měření provedených na shodných
strojích podle směrnice 2000/14/ES.
©
2005—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Zaregistrujte sv˚uj výrobek na adrese
www.Toro.com
Pˇreklad originálu (CS)
Vytištˇeno v USA
Všechnaprávavyhrazena
8111
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51552
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 8 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageČeský jazyk
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameSuper 325 Blower/Vac
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Discharge325 km/h
Engine Motor Size5.5 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website