Toro 51593 Super Blower/Vacuum Manual, 2010-2014 – Swedish

Form No.   3364-172  Rev A
Superblåsare/vakuumsug
Modellnr 51593—Serienr 310000001 och högre
Bruksanvisning
Det här är en handhållen elektrisk blåsare och vakuumsug.  Den är
avsedd för att i privat bruk blåsa bort smuts, skräp och löst material och
för att suga upp lätt organiskt material, t.ex. gräs och löv.  Den är inte
Använd aldrig maskinen med skadade skydd eller skärmar, eller
utan att skyddsanordningarna, t.ex.  uppsamlaren/vakuumröret
eller blåsarröret/inloppskåpan, är på plats.
avsedd att användas i avgränsade eller mycket dammiga utrymmen, för
Använd endast en CE-godkänd, väderbeständig förlängningssladd
med en kontakt som fungerar där du befinner dig, enligt lokala
säkerhetsbestämmelser.
att tända brasor eller för att suga upp hårda objekt. Produktvikt: 4,6 kg
Denna produkt uppfyller  alla relevanta europeiska direktiv.
Mer information  finns i den  separata produktspecifika
överensstämmelseförklaringen.
Användning
Använd inte maskinen på våta underlag. Utsätt inte enheten för
regn. Förvara  enheten inomhus.
Säkerhet
Hantera inte kontakten eller enheten med våta händer.
Se till att sladden alltid är riktad bakåt, bort från maskinen.
Det är viktigt att du och andra användare av maskinen läser och förstår
innehållet i bruksanvisningen innan den används. Då uppnås högsta
säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen.  Var särskilt
uppmärksam på varningssymbolen
VARNING eller FARA – föreskrifter för personlig säkerhet. Läs och ta till •    Bär inte enheten  i sladden, använd inte sladden som handtag,
Koppla omedelbart bort sladden från nätuttaget om den skadas
under användning.  Ta inte i sladden förrän du kopplat bort
strömkällan.
som betyder VAR FÖRSIKTIG,
dig anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Personskador och risk
för brand eller elstöt kan bli följden om föreskrifterna inte följs.
stäng inte en dörr över sladden och dra inte sladden runt vassa
kanter eller hörn.  Håll alltid sladden på behörigt avstånd från
varma ytor.
SE UPP! Den här enheten är endast avsedd för privat bruk.
Stäng av samtliga reglage innan enheten kopplas ur.
Koppla inte ur enheten genom att dra i sladden. Koppla ur enheten
genom att dra i kontakten, inte i sladden.
Utbildning
Koppla bort maskinen från strömkällan vid följande tillfällen:
Läs anvisningarna noga.  Bekanta dig med reglagen och hur
maskinen ska användas.
Varje gång du lämnar maskinen.
Innan du rensar blockeringar.
Låt aldrig barn använda maskinen.
Innan du kontrollerar, rengör eller utför arbete på maskinen.
Om maskinen börjar vibrera onormalt mycket.
Låt aldrig personer som inte har  läst anvisningarna använda
maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.
Använd endast maskinen i dagsljus eller i bra belysning.
Sträck dig inte över maskinen och se till att inte tappa balansen.
Se till att du har bra fotfäste i sluttningar.
Använd aldrig maskinen om människor, särskilt barn, eller husdjur
befinner sig i närheten.
Användaren är ansvarig för  olyckor och risker som andra
människor och deras ägodelar utsätts för.
Gå – spring aldrig.
Se till att alla kylluftsinlopp är rena från skräp. Stick inte in föremål
i öppningarna.  Använd inte maskinen om någon öppning är
blockerad.
Förberedelser
Blås aldrig skräp i en riktning där andra personer befinner sig.
Var extra försiktig vid körning på sluttningar.
Använd alltid ordentliga skor och långbyxor  när du använder
maskinen.
Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan dras in i
luftinloppet (se följande figur). Håll långt hår borta från luftinloppen.
Enheten får inte användas för att suga  upp brandfarliga eller
lättantändliga vätskor, t.ex. bensin, eller användas i områden där
denna typ av vätskor kan förekomma.
Sug inte upp något som  brinner eller ryker, t.ex.  cigaretter,
tändstickor eller het aska.
Den här enheten har  försetts med dubbel isolering (d.v.s.
en klass 2-enhet).  Använd endast identiska reservdelar.  Se
serviceinstruktionerna för dubbelisolerade enheter (klass 2).
Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas.
Sök skydd.
Använd skyddsglasögon när du använder maskinen.
Använd ansiktsmask så att du inte irriteras av damm.
Underhåll och förvaring
Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar åtdragna så att maskinen
är i säkert bruksskick.
Kontrollera så att inte förlängningssladden eller nätsladden är
skadad eller sliten innan du använder maskinen.  Använd inte
maskinen om sladden är skadad eller sliten.
Kontrollera uppsamlaren regelbundet så att du märker om den är
sliten eller trasig.
©
8111
2009—The Toro® Company
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Registrera din produkt på www.Toro.com.
Översättning av originalet  (SV)
Tryckt i  USA.
Med ensamrätt
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51593
Model Year2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 10 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number310000001 - 310999999, 311000001 - 311999999, 312000001 - 312999999, 313000001 - 313999999, 314000001 - 314999999
Product NameSuper Blower/Vacuum
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website