Toro 51569 Ultra 350 Blower Operators Manual, 2002-2005 – Swedish

2
VIKTIGA
SÄKERHETSFÖRESKRI
FTER
Använd inte apparaten med skadad sladd eller
kontakt. Om apparaten inte fungerar som den ska,
om den har tappats, skadats, fått stå utomhus eller
tappats i vatten ska den returneras till en
återförsäljare.
Du får inte dra eller bära apparaten i sladden,
använda sladden som handtag, stänga en dörr över
sladden eller dra sladden runt vassa kanter eller hörn.
Håll sladden på avstånd från varma ytor.
När man använder en elektrisk apparat ska
grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas,
inklusive nedanstående:
Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden.
Koppla ur apparaten genom att fatta tag i kontakten,
inte sladden.
LÄS SAMTLIGA  INSTRUKTIONER  INNAN
DENNA  APPARAT TAS I  BRUK
Hantera inte kontakten eller apparaten med våta
händer.
VARNING
elektriska stötar eller personskador genom att följa
dessa säkerhetsföreskrifter.
– Minska risken för brand,
Stick inte in föremål i öppningarna. Använd inte
apparaten om någon av öppningarna har blockerats.
Håll den ren från damm, ludd, hår och allt som kan
reducera luftflödet.
Det är viktigt att du och andra användare av
Stäng av samtliga reglage innan apparaten kopplas
ur.
apparaten läser och förstår innehållet i  handboken
innan motorn ens startas. Då uppnås högsta säker-
het, bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var
Var extra försiktig vid städning i trappor.
Apparaten får inte användas för att suga upp
brandfarliga eller lättantändliga vätskor, som till
exempel bensin, eller användas i områden där
sådana kan förekomma.
särskilt uppmärksam på varningssymbolen
som
betyder FÖRSIKTIGHET, VARNING eller  FARA –
föreskrifter för personlig säkerhet. Läs och var inför-
stådd med anvisningarna eftersom de rör säkerhet.
Personskador och risk för brand eller elektrisk
stöt kan bli följden om  föreskrifterna inte följs.
Den här apparaten har utrustats med dubbel
isolering. Använd endast identiska reservdelar. Se
instruktioner för service av dubbelisolerade apparater.
Lämna inte apparaten under tiden den är ansluten.
Koppla ur apparaten från uttaget när den inte är i bruk
och innan den servas.
Sug inte upp brinnande eller rykande föremål som
cigaretter, tändstickor eller het aska.
VARNING – För att minska risken för elektriska
stötar, använd inte apparaten på våta ytor. Apparaten
får inte utsättas för regn. Förvaras inomhus.
Apparaten får inte användas om inte vakuumpåsen
eller de rätta redskapen sitter på plats.
Den här apparaten är endast avsedd att användas i
hemmet.
Apparaten får inte användas som leksak. Apparaten
får inte användas i närheten av barn. Låt inte barn
använda apparaten.
Apparaten får endast användas enligt anvisningarna i
denna bruksanvisning. Använd endast redskap som
rekommenderas av tillverkaren.
Ljudtrycksnivå
Maskinen ger en ljudtrycksnivå vid förarens öra på ##
dB(A), grundat på mätningar på identiska maskiner
enligt direktiv 98/37/EEG.
Använd lämpliga kläder. Håll hår, löst sittande
kläder, fingrar och alla kroppsdelar undan från
öppningar och rörliga delar. Var uppmärksam på
blåsmaskinens läge samt luftintagen under arbetets
gång. Löst sittande kläder, smycken och hår kan
ryckas in i intagen (se nedanstående figur) vilket kan
leda till personskador. Använd alltid ordentliga skor,
långbyxor och skyddsglasögon.
Ljudstyrka
Maskinen ger en garanterad ljudstyrka på ## dB(A),
grundat på mätningar på identiska maskiner enligt
anvisningarna i EG-direktivet 2000/14/EEG.
Vibration
Maskinen ger inte högre vibrationsnivå än ## m/s2 vid
händerna, grundat på mätningar på identiska maski-
ner enligt anvisningarna i EG-direktivet 98/37/EEG.
Tryckt i USA
E
2001—The Toro Company
Med ensamrätt
3325-442
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51569
Model Year2002, 2003, 2004, 2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 8 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageSvenska
Serial Number220000001 - 220999999, 230000001 - 230999999, 240000001 - 240999999, 250000001 - 250999999
Product NameUltra 350 Blower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Discharge350 km/h / .33 cu. m/min.
Engine Motor Size5.2 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website