Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Dutch

De Algemene Garantiebepalingen voor Toro–producten
2
jaar garantie
Voorwaarden en producten waarvoor  de garantie
geldt
Defecten   veroorzaakt   door   externe   invloeden.   Externe
invloeden    zijn     onder    meer,    maar     niet    uitsluitend,
weersomstandigheden,  wijze   van  opslag,  verontreiniging,
koelvloeistoffen,
smeermiddelen, additieven, chemicaliën, enz.
De Toro  Company en  de hieraan  gelieerde onderneming, Toro
Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen
gebruik
van
niet–goedgekeurde
beide
ondernemingen
gezamenlijk
de
garantie
dat
uw
Zaken die aan normale slijtage onderhevig zijn. Dit zijn onder
meer, maar niet uitsluitend, schade aan stoelen als gevolg van
Toro–product (hierna: het “Product”) gedurende twee jaar of 1500
bedrijfsuren* vrij  van materiaalgebreken  of fabricagefouten*  is,
met dien  verstande dat hierbij  de kortste  periode moet worden
aangehouden. In een geval waarin de garantie van toepassing is,
zullen wij het Product kosteloos repareren en ook niet de kosten
van  diagnose,   arbeid,  onderdelen   en  transport  in   rekening
brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het Product is
geleverd aan de oorspronkelijke koper.
slijtage
of
afschuring,
afgebladerde
verfoppervlakken,
beschadigde stickers, krassen op ruiten, enz.
Onderdelen
Garantie  wordt  verleend  op   onderdelen  die  moeten  worden
vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de
garantieperiode tot hun geplande vervanging.
*
Product uitgerust met urenteller
Onderdelen die uit hoofde van deze garantie worden vervangen,
worden eigendom van Toro. Toro beslist in laatste instantie of een
onderdeel  of een  groep van  onderdelen  wordt gerepareerd  of
vervangen.  Toro  mag voor  sommige  garantiereparaties  in  de
fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken in plaats van nieuwe
onderdelen.
Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice
U dient contact op te nemen met de Distributeur of Erkende Dealer
bij wie u het Product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is
van een geval waarop de garantie van toepassing is.
Als het u moeite kost een Distributeur of Erkende Dealer te vinden
of vragen over rechten of plichten uit hoofde van de garantie heeft,
kunt u contact met ons opnemen op:
Algemene voorwaarden
Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden
uitgevoerd door een Erkende Toro Distributeur of Dealer.
Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
TheToro Company  en de  Toro Warranty Company  zijn niet
aansprakelijk voor indirecte  of bijkomende schade dan  wel
gevolgschade   in   samenhang  met   het   gebruik   van   de
Toro–producten die onder deze garantie vallen,  inclusief de
kosten of uitgaven voor de levering van vervangend materiaal
of
onbruikbaarheid
8111
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN  55420-1196
of 800-982-2740
952-888-8801
E-mail:  commercial.service@toro.com
diensten
gedurende    een    redelijke     periode
van
de
Plichten van de eigenaar
of
buitengebruikstelling     tijdens
uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond  van deze
garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar
hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er
geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van
verkoopbaarheid of  geschiktheid voor gebruik  zijn beperkt
tot de duur van deze expliciete garantie.
Als eigenaar  van  het Product  bent u  verantwoordelijk voor  de
vereiste  onderhouds–   en   afstelwerkzaamheden  die   worden
vermeld in de gebruikershandleiding. Indien u nalaat de vereiste
onderhouds–  en  afstelwerkzaamheden  uit  te  voeren,  kan  dit
aanleiding zijn een aanspraak op garantie af te wijzen.
Zaken en gevallen die niet  onder de garantie vallen
Sommige landen  staan uitsluitingen van  bijkomende schade of
Niet alle storingen of  defecten van het product die  plaatsvinden    gevolgschade  of  beperkingen   op  de  duur  van  de  impliciete
garantie   niet   toe,   zodat   bovengenoemde    uitsluitingen   en
beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn.
tijdens
de
garantieperiode,
zijn
materiaalgebreken
of
fabricagefouten. Buiten deze expliciete garantie vallen:
Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele
Toro–onderdelen, of  als gevolg van  de montage en  gebruik    beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.
Deze  garantie  geeft  u  specifieke   rechten;  daarnaast  kunt  u
van
additionele,
gewijzigde
of
niet–goedgekeurde
accessoires
Opmerking met betrekking tot de  garantie op de motor: Het
emissiecontrolesysteem  op  uw  Product  kan  vallen  onder  de
dekking van een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de
eisen  van  de  Amerikaanse  Environmental  Protection Agency
(EPA)  en  /of de  California  Air  Resources  Board  (CARB). De
Defecten als gevolg van nalatigheid om vereiste onderhouds–
en/of afstelwerkzaamheden te verrichten
Defecten  als gevolg  van  verkeerd,  achteloos of  roekeloos
gebruik van het Product
Onderdelen  die  onderhevig zijn  aan  slijtage  door gebruik,     beperkingen van  de  bedrijfsuren die  hierboven  zijn genoemd,
gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie
de  garantieverklaring   voor  het  emissiecontroleysteem   in  de
gebruikershandleiding  of in  het  documentatiemateriaal van  de
fabrikant van de motor voor nadere bijzonderheden.
tenzij deze gebreken vertonen. Voorbeelden van onderdelen
die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van
het
Product   zijn    onder   meer,    maar   niet    uitsluitend,
maaimessen,  messenkooien,  snijplaten,  pennen,  bougies,
banden,   filters,    drijfriemen   en    sommige
spuitmachines     zoals     membranen,
zwenkwielen,
onderdelen
van
spuitmonden, afsluitkleppen, enz.
Andere landen dan de VS of  Canada
Kopers van  Toro–producten  die zijn  geëxporteerd uit  de Verenigde  Staten of  Canada,  moeten contact  opnemen met  hun Toro
Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van  toepassing zijn. Als u om een of andere reden
ontevreden bent over de service van uw Distributeur of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te
nemen met de Toro–importeur. Als alle andere middelen tekortschieten, kunt u zich wenden tot de Toro Warranty Company.
Onderdeelnr. 374-0134 Rev. A
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website