Toro 51552 Super 325 Blower/Vac Operators Manual, 2007 – Dutch

Form No. 3353-771 Rev A
Super325Blower/Vac
Modelnr.: 51552—Serienr. 250000001oghøjere
Gebruikershandleiding
BELANGRIJKE VEILIG-
HEIDSINSTRUCTIES
Als u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de
standaardvoorzorgsmaatregelen in acht nemen, zoals:
Figuur1
Gebruik geen beschadigde snoeren of stekkers. Als de machine
niet naar behoren werkt, is gevallen of beschadigd,  in het
water is terechtgekomen of buiten heeft gestaan, moet u deze
terugbrengen naar een Service Dealer.
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U
DEZEMACHINEINGEBRUIKNEEMT
WAARSCHUWING
—Om het
risico van brand, elektrische schok of lichamelijk letsel te
verminderen, moet u deze veiligheidsinstructies opvolgen.
U mag de machine niet aan het snoer trekken of dragen, het snoer
als handgreep gebruiken, tussen een gesloten deur klemmen of
rond scherpe randen of hoeken trekken. Houd het snoer uit de
buurt van hete oppervlakken.
Het is van essentieel belang dat u of elke andere gebruiker van
de machine eerst deze handleiding leest en begrijpt alvorens
de machine in gebruik te nemen. Hierdoor worden maximale
veiligheid, de beste maairesultaten en inzicht in de machine
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken. Pak hierbij de stekker beet, niet het snoer.
Steek de stekker van de machine niet met natte handen in het
stopcontact.
verkregen. Let vooral op het veiligheidssymbool
dat betekent
VOORZICHTIG, WAARSCHUWING of GEVAAR – instructie
voor persoonlijke veiligheid.  Lees die instructie en zorg dat
u die begrijpt omdat deze betrekking heeft op de veiligheid.
Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk
letsel, brandgevaar of een elektrische schok.
Steek niets in de openingen. Gebruik de machine niet als een
opening verstopt is; houd de openingen vrij van stof, pluisjes, haar
of alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
Schakel alle bedieningsorganen uit voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Laat de machine niet achter als de stekker nog in het stopcontact
zit. Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet
gebruikt of onderhoudswerkzaamheden daaraan verricht
Wees extra voorzichtig als u een trap reinigt.
Gebruik de machine niet om  brandbare of ontvlambare
vloeistoffen zoals benzine op te zuigen, of in een ruimte waar
deze stoffen zich kunnen bevinden.
WAARSCHUWING – Ter vermindering van het risico van
een elektrische schok, mag u de machine nooit op een vochtig
oppervlak gebruiken. Stel de machine nooit bloot aan regen. Sla
deze binnenshuis op.
Deze machine is voorzien van een dubbele isolatie. Gebruik
uitsluitend identieke reserveonderdelen.  Zie instructie voor
onderhoud van Apparaten met dubbele isolatie. Zuig nooit iets
op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
De machine is geen speelgoed. Gebruik de machine niet als er
kinderen in de buurt zijn.  Kinderen mogen de machine niet
gebruiken.
Gebruik de machine nooit als de zak ontbreekt of de juiste
werktuigen niet zijn gemonteerd.
De machine mag uitsluitend worden gebruikt  volgens de
aanwijzingen in de handleiding. Gebruik uitsluitend werktuigen
die zijn aanbevolen door de fabrikant.
Deze machine is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
Draag passende kleding. Houd losse kleding, haar, vingers en
andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende
delen. Let op de positie van de blaasmachine en de luchtinlaten
tijdens het gebruik.  Losse kleding, sieraden en haar kunnen
worden gezogen in de inlaten (zie volgende figuur), hetgeen
lichamelijk letsel kan veroorzaken. Draag altijd stevige schoenen,
een lange broek en een veiligheidsbril.
Geluidsdruk
Deze machine oefent een geluidsdruk van 94 dBA uit op het
gehoor van de gebruiker, gebaseerd op metingen bij identieke
machines volgens procedures zoals vastgelegd in Richtlijn
98/37/EG.
©
2005—TheToro®Company
LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
Registreeruwproductopwww.Toro.com
Vertaling vandeoorspronkelijke
tekst (NL)
8111
Gedrukt in de VS
Allerechtenvoorbehouden
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51552
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 48 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameSuper 325 Blower/Vac
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Discharge325 km/h
Engine Motor Size5.5 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website