Toro 51552 Super 325 Blower/Vac Operators Manual, 2007 – Dutch

Geluidsniveau
Trilling
Deze machine heeft een geluidsniveau van 101 dBA, gebaseerd
op metingen bij identieke machines volgens procedures zoals
vastgelegd in Richtlijn 2000/14/EG.
Deze machine heeft een maximaal trillingsniveau van 4,13 m/s2
op de handen en armen, gebaseerd op metingen bij identieke
machines volgens procedures zoals vastgelegd in Richtlijn
98/37/EG.
Afgedankteelektrischeenelektronischeapparatuur(AEEA)
VolgensEU-richtlijn2002/96/EGisditproducteenelektrischofelektronischapparaat.
Verwijderditapparaatnietalsongesorteerdstedelijkafval.
Brengditapparaatnaareeninzamelpuntofrecyclingbedrijfovereenkomstigdeplaatselijkeofnationale
wettelijkevoorschriften.
Deconsumentspeelteenbelangrijkerolbijdebeperkingvandehoeveelheidafvaldoorafgedankte
elektronische/elektrischeapparatuurinteleverenvoorrecycling.
Recyclingvoorkomtdatgevaarlijkestoffenwordenverspreidindestedelijkeafvalstroom.
Hetsymboolvoorgescheideninzamelingvanelektrischenelektronischeapparatuuriseendoorgekruiste
afvalbak;ditherinnertdegebruikereraanditproductnietteverwijderenalsongesorteerdstedelijkafval.
Bewaardezeinstructies
Veiligheids-eninstructiestickers
Belangrijk: Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang
verdwenen of beschadigde stickers.
108-6447
1.
2.
LeesdeGebruikershandleiding.
3.
4.
Waarschuwing –Haaldestekkervan
deblaasmachineuithetstopcontacten
leesdeinstructiesalvorensservice-of
onderhoudswerkzaamhedenuittevoeren.
5.
Verwijderditproductnietalsongesorteerd
stedelijk afval; breng het naar het
juisteinzamelpuntofrecyclingbedrijf
overeenkomstigdeplaatselijkeenwettelijke
voorschriften.
Gevaarvoorelektrischeschok–Stelde
blaasmachinenietblootaanregenen
anderevochtigeomstandigheden.
Machinekanvoorwerpenuitwerpen–
Draagoogbescherming.
2
Product Specification
CategoriesBlower Vacuum and Sweeper Manuals, Toro Blower and Vacuum Manuals
Tags
Model Number51552
Model Year2007
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 48 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number270000001 - 270999999
Product NameSuper 325 Blower/Vac
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Blowers, Vacuums
Product TypeBlower, Vacuum
Product SeriesBlower, Electric 850 Super Quiet
Discharge325 km/h
Engine Motor Size5.5 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website