Toro 38026 1800 Power Curve Snowblower Operators Manual, 2007-2008 – Dutch

Toro Garantie
Voorwaardenenproductenwaarvoordegarantiegeldt
Aanwijzingenvooraanvraagvangarantieservice
TheToro®Companyendehieraangelieerdeonderneming,ToroWarranty
AlsuvanmeningbentdateenToroproductmateriaalgebreken      of
Company,gevendeoorspronkelijkekoper*krachtenseenovereenkomsttussen     fabricagefoutenvertoont,moetudezeprocedurevolgen:
beideondernemingengezamenlijkdegarantiealleToroproductendieworden
1.
Neemcontactopmetdeverkoperomhetproducttelatennakijkenof
terepareren. Alsuomenigeredengeencontactmetdeverkoperkunt
opnemen,kuntuzichinverbindingstellenmeteenToroErkendeDealer
omhetproductdoorhemtelatennakijkenofterepareren.
gebruiktvoornormalehuiselijkedoeleinden*,tezullenreparerenalsdeze
materiaalgebrekenenfabricagefoutenvertonen.  Devolgendeperiodenzijnvan
toepassingvanafdedatumvandeoorspronkelijkeaankoop:
Producten
Motorgazonmaaiers
Garantieperiode
2 jaar garantie
2 jaar garantie
2 jaar garantie
2 jaar garantie
2 jaar garantie
2 jaar garantie
2.
Brenghetproductmetuwaankoopbewijs(kwitantie)naardeverkoper
ofdeServiceDealer.
AlsuomenigeredenontevredenbentoverhetonderzoekvandeService
Dealerofdeverleendehulp,verzoekenwijucontactoptenemenmetdeToro
importeurofmetonsop:
Riders
Gazon-&Tuintractoren
Elektrischetrimmersenbladblazers
Sneeuwruimers
CustomerCareDepartment,ConsumerDivision
ToroWarrantyCompany
ZeroTurnmaaiers
8111
Bloomington,MN55420-1196
Manager: TechnicalProductSupport: 001-952-887-8248
LyndaleAvenueSouth
*
“Oorspronkelijkekoper": depersoondiehetToroproductoorspronkelijk
heeftgekocht.
“Normalehuiselijkedoeleinden”:gebruikvanhetproductophetterreindatbij
*
uwhuishoort.Gebruikopmeerderelocatieswordtbeschouwdalscommercieel
gebruik. Hieropisdegarantievoorcommercieelgebruikvantoepassing.
Ziebijgevoegdelijstmetdealers
Plichtenvandeeigenaar
UdientuwToroproductteonderhoudenzoalswordtbeschreveninde
gebruikershandleiding. Ditroutineonderhoudisvooruwrekening,ongeachtof
ditwordtuitgevoerddoordedealerofuzelf.
Garantievoorcommercieelgebruik
OpToroconsumentenproductenenwerktuigendiewordengebruiktvoor
commerciëleeninstitutioneledoeleindenofwordenverhuurd,wordtgarantie
verleendtegenmateriaalgebrekenenfabricagefoutengedurendedevolgende
periodenvanafdedatumvandeoorspronkelijkeaankoop:
Zakenengevallendienietonderdegarantievallen
Producten
Motorgazonmaaiers
Garantieperiode
90 dagen garantie
90 dagen garantie
90 dagen garantie
90 dagen garantie
90 dagen garantie
45 dagen garantie
Buitendezeexplicietegarantievallen:
Kostenvangewoononderhoudofonderdelen,zoalslters,brandstof,
smeermiddelen,afstellingvanonderdelen,slijpenvanmaaimessen,
afstellingvanderemendekoppeling.
Riders
Gazon-&Tuintractoren
Elektrischetrimmersenbladblazers
Sneeuwruimers
Elkproductofonderdeeldatisveranderdofverkeerdisgebruiktofmoet
wordenvervangenofwordengerepareerdalsgevolgvannormaleslijtage,
ongelukkenofgebrekkigonderhoud.
ZeroTurnmaaiers
Reparatiedienoodzakelijkisomdatdeverkeerdebrandstof,isgebruikt,vuil
inhetbrandstofsysteemisterechtgekomenofhetbrandstofsysteemniet
goedisvoorbereidopeenperiodevanbuitengebruikstellingvanlanger
dandriemaanden.
Motorentransmissie.  Dezevallenonderdetoepasselijkefabrieksgarantie
metapartealgemenevoorwaarden.
Allereparatiewerkzaamhedendieonderdezegarantievallen,moetenworden
uitgevoerddooreenErkendeToroServiceDealer,waarbijTorogoedgekeurde
vervangingsonderdelendienentewordengebruikt.
Algemenevoorwaarden
Dekoperwordtbeschermddoordenationalewetgevingvanelkland.      De
rechtenwaaroverdekoperbeschiktopgrondvandezewetgeving,wordenniet
beperktdoordezegarantie.
374-0101
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags,
Model Number38026
Model Year2007, 2008
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 12 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNederlands
Serial Number270000001 - 270999999, 280000001 - 280999999
Product Name1800 Power Curve Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesSnowthrower
Swath18 inch
DischargeSingle Stage
Engine Motor Size7.3 amp
Engine Motor Type230 VAC
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website