Toro 5 Blade Cutting Unit 03527 03528 Reelmaster 5000 5200 D 5400 D Lawn Mower Operators Manual, 2005 – Danish

Toros generelle produktgaranti
To års begrænset garanti
Fejl og produkter, der er dækket
Fejl, der forårsages af eksterne forhold. Forhold, der anses for
at være eksterne forhold, omfatter men  er ikke begrænset til
vejrlig, opbevaringsforhold, forurening, brug af ikke godkendte
kølevæsker, smøremidler,  tilsætningsstoffer eller  kemikalier
osv.
The   Toro  Company   og  dets   søsterselskab,   Toro  Warranty
Company, garanterer i fællesskab  i henhold til en  aftale mellem
dem, at dit Toro–produkt (“produktet”) er frit for materialefejl og fejl i
den håndværksmæssige udførelse i to år  eller 1500 driftstimer*,
hvad end der måtte indtræde først. Hvis  der forekommer en fejl,
som  er  dækket  af  garantien,  vil  vi   reparere  produktet  uden
omkostninger for  dig. Dette inkluderer  fejldiagnose, arbejdsløn,
reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den dato,
produktet  leveres  til den  person,  som  oprindeligt  køber  det i
detailleddet.
Normalt slid. Normalt slid omfatter, men er ikke begrænset til,
beskadigelse af sæder som følge af slitage eller afslidning, slid
på malede overflader, ridsede mærkater eller vinduer osv.
Reservedele
Reservedele, der  planmæssigt skal  udskiftet i  forbindelse med
nødvendig   vedligeholdelse,   er   kun   dækket  af   garantien   i
tidsrummet frem til det  planmæssige tidspunkt for udskiftning af
den pågældende reservedel.
*
Produkt udstyret med timetæller
Sådan får du udført service, der er dækket af
garantien
Det  påhviler  dig  at  underrette  produktforhandleren   eller  den
autoriserede produktforhandler, som du har købt produktet hos, så
snart du tror, der er opstået en fejl, som er dækket af garantien.
Reservedele, som  udskiftes  i henhold  til nærværende  garanti,
bliver Toros ejendom. Toro træffer endelig beslutning om, hvorvidt
en reservedel eller en samlet enhed skal repareres eller udskiftes.
Toro kan  bruge  fabriksrenoverede reservedele i  stedet for  nye
reservedele til visse reparationer, der er dækket af garantien.
Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til en produktforhandler
eller  en  autoriseret   forhandler,  eller  hvis  du   har  spørgsmål
vedrørende dine rettigheder  eller ansvar i henhold  til garantien,
kan du kontakte os her:
Generelle betingelser
Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende
garanti, er reparation hos en autoriseret Toro–forhandler.
Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er
ansvarlig  for   indirekte–,  hændelige–   eller  følgeskader   i
forbindelse med brugen af de Toro–produkter, der er dækket
af nærværende garanti, herunder omkostninger eller udgifter
til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder,
der med rimelighed  medgår i forbindelse med  funktionsfejl
eller manglende rådighed over produktet, mens der udføres
8111
Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
eller 800-982-2740
952-888-8801
E-mail: commercial.service@toro.com
Ejerens ansvar
reparationer   i
henhold   til   garantien.    Bortset   fra   den
emissionsgaranti, der  er  nævnt  nedenfor, og  kun  såfremt
denne måtte finde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig
garanti.  Alle  underforståede  garantier  om  salgbarhed  og
brugsegnethed er begrænset til denne udtrykkelige garantis
varighed.
Du  er   som   ejer  af   produktet  ansvarlig   for  at   udføre  den
vedligeholdelse og de justeringer, som er nødvendige i henhold til
din betjeningsvejledning.  Hvis du  ikke udfører den  nødvendige
vedligeholdelse og  de nødvendige justeringer, kan  dette danne
grundlag for at afvise en reklamation i henhold til garantien.
I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige– og
følgeskader eller  at begrænse  tidsrummet for  en underforstået
garantis   varighed,    så   ovenstående    ansvarsfragåelser   og
begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.
Genstande og fejl, der ikke er dækket
Det er  ikke alle  produktfejl eller funktionsfejl,  der måtte  opstå i
garantiperioden,   som   udgør
håndværksmæssige   udførelse.
dækker ikke følgende:
materialefejl   eller   fejl    i   den
Denne   udtrykkelige   garanti
Denne  garanti  giver  dig   bestemte  juridiske  rettigheder,  men
derudover kan du også  have andre rettigheder, som varierer fra
stat til stat.
Produktfejl,
som
er
en
følge   af    brug    ikke-originale
Toro–reservedele  eller   af  installation   og  brug  af   ekstra,
modificeret eller ikke godkendt tilbehør
Bemærk vedrørende motorgaranti: Emissionskontrolsystemet
Produktfejl,  som  er  en   følge  af  manglende  udførelse   af
nødvendig vedligeholdelse og/eller justering
på  dit  produkt  kan  være dækket  at  en  separat  garanti,  som
overholder
de   krav,   der    er   fastsat   af    det   amerikanske
miljøbeskyttelsesagentur   (Environmental   Protection   Agency,
EPA) og/eller rådet for  luftressourcer i Californien (California Air
Produktfejl, som er en følge af at have betjent produktet på en
ødelæggende, uagtsom eller hensynsløs måde
Reservedele,   som   forbruges   ved  brug,   medmindre   de    Resources  Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der
er
anført
ovenfor,
gælder
ikke
for
garantien
skønnes  at være  defekte. Eksempler  på  reservedele, som
forbruges eller opbruges ved normal drift af produktet, omfatter
men er ikke begrænset til knive, knivcylindre, bundknive, piber,
tændrør, styrehjul, dæk, filtre, remme og visse komponenter på
sprøjter som f.eks. membraner, dyser og kontraventiler osv.
emissionskontrolsystemet.  Der  henvises til  garantierklæringen
om motoremissionsgaranti, som er trykt i betjeningsvejledningen
eller indeholdt i motorfabrikantens dokumentation, for yderligere
oplysninger.
Andre lande end USA og Canada
Kunder, som  har købt Toro–produkter,  der er eksporteret  fra USA eller  Canada, skal kontakte  deres Toro–forhandler for  at få en
garantipolice, som gælder for deres land, provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service
eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte Toro–importøren. Hvis alt andet svigter, kan du kontakte os
hos Toro Warranty Company.
Delnr. 374-0127 Rev. A
Product Specification
CategoriesLawn Mower Manual, Toro Lawn Mower Manual
Tags, , , , , ,
Model Number03527, 03528
Model Year2005
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 16 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageDansk
Serial Number250000001-250999999
Product NameToro 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5200-D and 5400-D
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Lawn Mower
Product TypeAttachment
Product SeriesToro Reelmaster Accessories
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website