Toro CCR 6053 Quick Clear 38576 38577 Snow Blower Operators Manual, 2008 – Norwegian

Toro garantien
Betingelseroginkluderteprodukter
Instruksjonerforåinnhentegarantitjenester
TheToro®CompanyogdatterselskapetToroWarrantyCompany,ihenhold
tilenavtalemellomdem,garantererifellesskapoverfordenopprinnelige
kjøperen*åreparerealleToro-produktersombrukestilnormaleboligformål*
hvisdetoppstårdefekterimaterialerellerarbeidskvalitet.    Følgendetidsperioder
gjelderfradatoenforopprinneligkjøp:
HvisdutroratdittToro-produktinneholderendefektimaterialereller
arbeidskvalitet,følgerdudennefremgangsmåten:
1.
Kontaktselgerenforåavtaleservicepåproduktet.    Hvisdetaveneller
annengrunnerumuligfordegåkontakteselgeren,kandukontakteen
Toro-autorisertforhandlerforåavtaleservice.
Produkter
Manuellemotordrevnegressklippere
Bakmotortraktor
Plen-oghagetraktorer
Elektriskehåndholdteprodukter
Snøfresere
Garantiperiode
2.
Tameddegproduktetogkjøpsbevis(salgskvittering)tilselgereneller
serviceforhandleren.
2-årsbegrenset garanti
2-årsbegrenset garanti
2-årsbegrenset garanti
2-årsbegrenset garanti
2-årsbegrenset garanti
2-årsbegrenset garanti
Hvisduavenellerannengrunnermisfornøydmedserviceforhandlerensanalyse
ellermedhjelpendufår,kandukontakteToro-importørenellerosspå:
CustomerCareDepartment,ConsumerDivision
ToroWarrantyCompany
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420-1196,USA
Manager: TechnicalProductSupport: 001-952-887-8248
Forbrukermaskinmednullradius
*
“Opprinneligkjøper”innebærerbrukavpersonensomopprinneligkjøpte
Toro-produktene.
*
ditt. Brukpåmerennettstedbetraktessomkommersiellbruk,oggarantienfor
kommersiellbrukvilgjelde.
“Normalboligformål”betyrbrukavproduktetpåsammetomtsomhjemmet
Sevedlagtforhandlerliste
Eierensansvar
DumåvedlikeholdeToro-produktetvedåfølgevedlikeholdsprosedyrenesom
erbeskrevetibrukerhåndboken.  Deterdusomdekkerkostnadenetilslikt
rutinevedlikehold,entendetutføresavenforhandlerelleravdeg.
Begrensetgarantiforkommersiellbruk
ToroForbrukerprodukterog-tilbehørsombrukestilkommersiell,industriell
ellerutleiebasertbruk,ergarantertmotdefekterimaterialerogarbeidskvalitet
forfølgendetidsperioderfradatoenforopprinneligkjøp:
Elementerogbetingelsersomikkeinkluderes
Denneuttrykkeligegarantiendekkerikkefølgende:
Produkter
Manuellemotordrevnegressklippere
Bakmotortraktor
Plen-oghagetraktorer
Elektriskehåndholdteprodukter
Snøfresere
Garantiperiode
90-dagers garanti
90-dagers garanti
90-dagers garanti
90-dagers garanti
90-dagers garanti
45-dagers garanti
Kostnadertilvanligvedlikeholdsservice  ellerdeler, foreksempel
ltre,drivstoff,smøremidler,trimmingsdeler,knivsliping,bremse-og
clutchjusteringer.
Alleprodukterellerdelersomerendretellerfeilbruktellersommåbyttes
ellerreparerespågrunnavnormalslitasje,uhellellermanglendefagmessig
vedlikehold.
Forbrukermaskinmednullradius
Reparasjonersomernødvendigepga.   feilaktigdrivstoff,forurensningeri
drivstoffsystemetellermanglendeklargjøringavdrivstoffsystemetføren
periodepåovertremånedermedmaskinenståendestille.
Motorogdrivverk.  Dissedekkesavdeaktuelleprodusentgarantienemed
separatevilkårogbetingelser.
Allereparasjonersomdekkesavdennegarantien,måutføresavenautorisert
Toro-serviceforhandlersombrukerToro-godkjentereservedeler.
Generellebetingelser
Kjøperenerdekketavnasjonallovgivninginnenhvertland.    Rettighetenesom
kjøperenharmedstøtteislikelover,erikkebegrensetavdennegarantien.
374-0111
Rev A
Product Specification
CategoriesSnow Blower Manuals, Toro Snow Blower
Tags, ,
Model Year2010
Download File
Please Enter the Security Characters Shown Below. Letters are Case Sensitive. Your download link will appear upon completing this step.
- 20 pages
Document TypeOperator's Manual
LanguageNorwegian
Serial Number280000001 - 280999999
Product NameToro CCR 6053 Quick Clear Snowthrower
Product BrandToro. Customer Service Representatives are available by phone: Monday - Friday 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (CDT) - Saturday 8:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT) - Sunday 10:00 a.m. to 8:00 p.m. (CDT)
Canada 1-888-225-4886 USA 1-888-384-9939, Snow Blower
Product TypeSnowthrower
Product SeriesPower Clear, Snowthrower
Swath21 inch
DischargeSingle Stage
Engine ManufacturerTecumseh
Engine Oil Type21 oz. (.62l) 5w-30 or 10w / API SH or higher
Engine Motor Model #OH195SA-72567G
Engine Motor Size195cc
Engine Motor Type4 Cycle
Document File TypePDF
Publishertoro.com
Wikipedia's PageToro Company
CopyrightAttribution Non-commercial
(0 votes, average: 0 out of 5)

Submit your review (optional)
(will not be displayed)
* Required Field

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website